Lærervejledning

Generelt om kildebiblioteket på MediaRadar

MediaRadar er et nyhedsmedie og kildebibliotek med journalistisk indhold, der skal understøtte, perspektivere og inspirere klassen og elevens arbejde i fagene kristendom, samfundsfag og historie i udskolingen.

Biblioteket omfatter udvalgte nyheds- og baggrundsartikler fra Danmark og verden gennem mere end 30 år. MediaRadar opdateres hver dag med aktuelle nyheder og baggrund.

MediaRadars forside er layoutet i et genkendeligt format som et almindeligt nyhedsmedie, med de seneste artikler i overskriftform. Artiklerne tilordnes samtidig kildebiblioteket i de relevante fag og kategorier, således at biblioteket løbende udvides tilsvarende.

MediaRadars kildebiblioteket omfatter pr. ultimo 2020 mere end 5.000 artikler. Biblioteket udvides med omkring 1.000 artikler om året.

Som lærer kan man tilmelde sig MediaRadars Update, der udsendes hver uge, med en oversigt over den forgangne uges nye artikler i biblioteket. På den måde kan man som lærer løbende bevare overblikket over nyt indhold, uden nødvendigvis at følge siden dagligt. Samtidig lægges ikke alle artikler ind via forsiden på MediaRadar. Nyhedsbrevet er derfor et vigtigt redskab til at holde sig opdateret. 

Alle artikler på MediaRadar er udvalgt med afsæt i fagenes Fælles Mål, og er tematisk kategoriseret så de korresponderer genkendeligt med forløb og emner på fagenes undervisningsportaler.

En tilstræbt kobling mellem artikler og læringsportaler betyder ikke, at biblioteket har en rigid struktur, der kræver adgang til en given portal eller læringssystem. Der er rig mulighed for at søge og anvende biblioteket i en mere fri kontekst; selvvalgt emne, tværfaglige forløb, eller bare en mere ad hoc tilgang med afsæt i et aktuelt emne.

Formål med kildebiblioteket

Formålet med bibliotek og nyhedstjeneste er at bidrage væsentligt til fagenes kildegrundlag med verificerbart journalistisk indhold, som kan indgå perspektiverende i arbejdet med de enkelte fag, i klassens tværgående forløb og i elevernes arbejde med selvvalgte emner.  

Indholdet på MediaRadar er ikke didaktisk bearbejdet. Artikler udgives uredigeret, og i samme format som i landets øvrige aviser og online-medier. Det didaktiske element ligger først og fremmest i kurateringen af MediaRadars omfattende kildebibliotek, der er udvalgt blandt mere end en million artikler i Ritzaus database, fra 1988 til i dag.

Formålet er samtidig at understøtte Folkeskolens dannelsesopgave med at udvikle eleven til kritisk og kompetent mediebruger. På siden Kildetjek kan eleven skabe sig et overblik over, hvordan medierne prioriterer, redigerer og præsenterer virkeligheden i den daglige nyhedsstrøm. Kildetjek skal bidrage til refleksion og elevens kritiske beredskab ift. både den enkelte mediehistorie på MediaRadar, og til mediernes generelle opgave og rolle i samfundet.

Kildebibliotekets indhold og kriterierne for valg af indhold

Artikler og indhold på MediaRadar leveres af Danmarks største og ældste nyhedsbureau, Ritzau, der siden 1866 har leveret reportager, artikler og andet journalistisk indhold til alle landets mediehuse.

Artiklerne til kildebiblioteket udvælges efter et væsentlighedskriterium, og relevans i forhold til de emner, og den formidlingsopgave, der findes i fagenes beskrivelser. At være en nyhed kvalificerer ikke alene en artikel til kildebiblioteket. En artikel skal derimod kunne give anledning til refleksion hos eleven og principielle diskussioner i undervisningen. Og en artikel skal kunne opsøges som relevant kildemateriale – også år efter udgivelsen.

MediaRadar er på den måde først og fremmest kurator i forhold til de emner og områder, der udgør fagenes curriculum. At kunne løfte den opgave, uden inspiration og dialog med de faglærere, der skal omsætte indhold til indlæring i praksis, er ikke mulig. Derfor er vi altid interesserede i at høre tanker, meninger og erfaringer fra lærerfaglig praksis, hvor de nye idéer opstår. Læs mere om det på Gør os bedre.

Artikelformater

På MediaRadar finder man en række forskellige artikelformater, der til sammen udgør kildebiblioteket:

Nyheds- og baggrundsartikler

Nyheds- og baggrundsartikler er det klassiske artikelformat, man oftest finder i medierne. Dette artikelformat er også det mest brugte i MediaRadars kildebibliotek. En stor del af nyheds- og baggrundsartiklerne afsluttes med en faktaboks, hvor baggrundsinformation er opstillet i punktform.

Fakta- og overbliksartikler

Fakta- og overbliksartikler har fortrinsvis leksikal karakter, og står ofte i punktopstilling. Andre steder indeholder Fakta- og overbliksartikler grafiske fremstillinger, der leveres af Ritzaus grafiske afdeling.

Pressemeddelelser

I biblioteket findes også relevante, uredigerede pressemeddelelser fra ministerier, organisationer etc., som er distribueret via Ritzau. I disse artikler fremgår det tydeligt, at der er tale om en pressemeddelelse.

Statistik

I biblioteket kan eleven også finde statistisk indhold om relevante emner fra Danmarks Statistik og YouGov.

Billedserier

Blandt artiklerne i biblioteket findes også en række billedserier. Serierne er hver især en lille samling fotos fra danske eller internationale bureauer, der dækker enkelte begivenheder i Danmark eller verden. Billedserier omfatter en lille følgetekst til hvert foto.

Lix og sværhedsgraden af artikler

Artiklerne på MediaRadar er skrevet til landets omnibusmedier. Lix og taksonomisk sværhedsgrad af artiklerne modsvarer derfor sværhedsgraden på de øvrige brede medier i landet. Der findes dog enkelte ældre baggrundsartikler, hvor sværhedsgraden ligger en smule over det generelle niveau for en almindelig nyhedsartikel.

Leverandører af indhold

På MediaRadar findes billedmateriale fra bl.a. Scanpix, Shutterstock, Forsvarets Pressetjeneste, Arbejdermuseet, National Archives, Library of Congress, FBI Archives, JFK Library, Flickr, Wikimedia og Frihedsmuseet og Nationalmuseets øvrige samlinger.

Udover artikler og reportager fra Ritzaus egen redaktion, findes også artikler fra danske og internationale medier, som leverer indhold til Ritzau, blandt andre: Reuters, BBC, AFP, DPA, CNN, The Guardian, The Associated Press, TV2, DR, Politiken, Jyllands Posten, Kristeligt Dagblad, Berlingske Tidende, Information, Danmarks Statistik, YouGov og Videnskab.dk m.fl.

Alle artikler er angivet med dato for udgivelse øverst, og med kildeangivelse nederst i artiklen. Alle fotos er angivet med kilde og ophavsret. 

Søgning i fag og kategorier

Indgangen til kildebiblioteket går via valget af ét af de tre fag: Historie, Samfundsfag og Kristendom i menubjælken på forsiden.

Kildebiblioteket er silo-inddelt. Dvs. at der kun vises søgeresultater fra fx samfundsfag, hvis man søger fra søgesiden Samfundsfag. Ofte kan en artikel tilordnes flere fag og flere kategorier i det samme fag. Her vil artiklen være lagt ind i alle fags kildebibliotek, og i alle de relevante kategorier.

Der er stor forskel på, hvor det samme emne placeres i undervisningsportalerne. Fx er emnet Israel-Palæstina-konflikten nogle steder placeret i samfundsfaget, andre steder i historiefaget. I sammenhæng med undervisningen, behandles mange emner desuden i rammen af klassens tværfaglige forløb, og dermed også på tværs af fag og kategorier i biblioteket.

Der opfordres derfor til, at man orienterer sig grundigt på tværs af fag og kategorier, inden man kaster sig ud i søgningen, da der kan være tematiske forskydninger mellem fag, emner og kategorier.

Arbejdet med artiklerne i kildebiblioteket  

I forhold til klassens arbejde med biblioteket, kan artiklerne i mange tilfælde metodisk opdeles i to typer:

1 ) Artikler der beskriver begivenheder og forhold i realtid: Disse artikler rapporterer aktuelle forhold, som udspiller sig her og nu.

2 ) Artikler der beskriver historiske begivenheder og forhold: Disse artikler kaster et retrospektivt blik på en historisk begivenhed – ofte i forbindelse med en årsdag eller lignende.

Biblioteket på MediaRadar rækker tilbage til 1988. Derfor kan man ofte finde begge typer artikler om samme begivenhed. Et eksempel er terrorangrebet den. 11. september 2001. I biblioteket ligger kronologisk opdelte artikler fra minutterne, timerne og dagene omkring terrorangrebene – fra det første korte telegram om et fly, der rammer World Trade Center. Ligeledes ligger der i biblioteket en lang række artikler fra årene efter 2001, der behandler angrebene den 11. september og konsekvenserne for verden, i et retrospektivt lys.

Et andet eksempel blandt mange er begivenhederne omkring Murens fald i Berlin. I biblioteket findes både realtid-reportager direkte fra begivenhederne i Berlin, den aften i 1989, og en lang række senere artikler, der behandler begivenhederne og konsekvenserne i et historisk tilbageblik.

Disse to artikeltyper i biblioteket kan bruges til at skærpe elevens forståelse for egen anvendelse af kilder, og samtidig give anledning til en diskussion om de to typer artiklers forskellige karakter og værdi som kildemateriale.

Fokus

Fokus er det sted på MediaRadar, hvor særlige emner tages op og behandles mere grundigt, i en afmålt periode. Der planlægges løbende nye Fokus, og oprettelse af et nyt Fokus annonceres på siden og i MediaRadars nyhedsbrev i god tid inden start. Artikelsamlingerne i et Fokus tilstræber et kronologisk overblik over emnet, der behandles. Det gør sig fx gældende i Fokus om Borgerkrig i Syrien og Irak, hvor udviklingen følges, fra de første demonstrationer i 2011 til i dag. Det samme gælder Fokus om Coronakrisen i Danmark og verden, hvor udviklingen følges fra de første meldinger fra Wuhan til i dag.

Kildetjek

Siden Kildetjek er udarbejdet direkte til eleven. Siden beskriver de mest almindelige nyhedsformater, og gennemgår de kriterier, medierne arbejder efter. På siden opfordres eleven til refleksion over mediernes arbejdsmetoder og prioriteringer. Samtidig giver siden eleven en række redskaber til et kritisk beredskab, både ift. den enkelte mediehistorie, såvel som til mediernes rolle i samfundet generelt.

Funktioner i overblik

På siden findes en række funktioner, der befordrer og understøtter elevens brug af artikler og kildebibliotek:

Søgning og hjælp til søgning

Alle artikler er lagt ind efter dato. Den nyeste artikel vil altid vise sig øverst i søgeresultaterne. Ved klik på ikonet 'Få gode tips til din søgning’ på fagenes søgeside, kan eleven få hjælp til at foretage de mest typiske søgninger.

Mit arkiv

Hver elev har sit eget arkiv. Eleven skal blot klikke på ’Gem i mit arkiv’ i den artikel, eleven ønsker at gemme. Artiklen slettes ved klik på ’Slet fra mit arkiv’. Eleven kan altid hurtigt tilgå sit arkiv, ved at klikke på ’Mit arkiv’ til venstre i menubjælken.

Print artikler

Alle artikler kan hentes ned lokalt som PDF på elevens egen computer. Eleven klikker på ’Gem som PDF’ i den artikel, eleven ønsker at hente. Herefter er artiklen gemt på computeren og kan evt. printes ud.

Oplæsning

Alle artikler har oplæsning. Eleven klikker på playeren i artiklen, hvorefter artiklen læses op.

Ophavsret og anvendelse af indhold

Artikler og fotos må gerne downloades og anvendes i undervisnings-, opgave-, og eksamenssammenhæng.

Alt indhold på MediaRadar er underlagt ophavsret, og må derfor ikke deles med tredjepart eller offentliggøres, uden forudgående aftale med MediaRadar.

Hvis der er tvivl ift. regler for anvendelse af indholdet på MediaRadar, er man velkommen til at henvende sig med eventuelle spørgsmål på kontakt@mediaradar.dk

Indhold

leveret af

Kontakt

+45 73 70 78 11

MediaRadar Update

Få opdateringer om indhold, nyheder og faglig inspiration direkte i din indbakke